สื่อการสอนประวัติศาสตร์

สื่อการสอนประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย

สื่อการสอนประวัติศาสตร์ เรื่อง ยุคประวัติศาสตร์ไทย การแยกประเภทยุคสมัยเหตุการณ์ในอดีตของไทย คือ การระบุสมัยเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย โดยทั่วไปการกำหนดช่วงเวลาที่ตั้งต้นพร้อมกับสิ้นสุดของช่วงสมัยใดสมัยหนึ่ง มักจะอ้างอิงเรื่องราวที่ทำให้เกิดความผันแปรหรือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งจนถึงปีที่พระองค์สวรรคตหรือสิ้นอิทธิพลหรือแยกประเภทตามศูนย์กลางอำนาจความควบคุม เป็นต้นสมัยประวัติศาสตร์ไทยแยกประเภทเป็นสมัยย่อยๆได้หลากหลายแบบ ตัวอย่างเช่น

แยกประเภทตามราชธานี
แยกประเภทตามราชวงศ์
แยกประเภทตามพระนามพระเจ้าอยู่หัว
แยกประเภทตามความเจริญและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
แยกประเภทตามลักษณะการดำเนินการ
จัดแบ่งตามรัฐบาล
จัดแบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากล

1. แยกประเภทตามราชธานีการแยกประเภทกระนี้นำชื่อราชธานีของไทย เป็นต้นว่า กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีพร้อมด้วยกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็นชื่อยุคสมัย ขึ้นต้นตั้งแต่เวลาของรัฐที่มีมาก่อน สุโขทัยให้เป็นสมัยก่อนสุโขทัย

2. การแยกประเภทตามราชวงศ์การแบ่งตามราชวงศ์ที่ขึ้นมามีอิทธิพลการบริหารในช่วงเวลาหนึ่ง อาทิเช่น สมัยอยุธยา แยกประเภทยุคสมัยตามราชวงศ์

3. แยกประเภทตามพระนามพระมหากษัตริย์โดยใช้เกณฑ์การขึ้นครองราชย์องค์หนึ่งไปจนถึงการสิ้นพระชนม์

4. แยกประเภทตามความก้าวหน้าพร้อมด้วยความผันแปรของบ้านเมืองการแยกประเภทตามความเจริญพร้อมด้วยความผันแปรของบ้านเมือง ตัวอย่างเช่น สมัยอยุธยา

5. จัดแบ่งตามลักษณะการปกครองอาทิเช่น สมัยรัตนโกสินทร์

6. จำแนกตามรัฐบาลหลังการปรับปรุงการปกครอง พระราชาทรงใช้อำนาจดูแลทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า จึงมีการแยกประเภทยุคสมัยตามคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่เข้ามาปกครองประเทศในช่วงเวลาต่างๆกัน

7. แยกประเภทตามแนวประวัติศาสตร์สากลช่วงเวลาสมัยประวัติศาสตร์ตามหลักประวัติศาสตร์สากล นิยมแยกประเภทเป็น 4 สมัย คือ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่พร้อมทั้งปัจจุบัน สมัยประวัติศาสตร์ไทยแยกประเภทตามแนวประวัติศาสตร์สากลได้