สื่อการสอนภูมิศาสตร์

สื่อการสอนภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ คืออะไร?

สื่อการสอนภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ คืออะไร? สิ่งแสดงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติพร้อมด้วยมนุษย์ พูดคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ อาทิเช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการเกิดสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้ว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจคือ คุณลักษณะ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ

สิ่งแสดงทางภูมิศาสตร์ คืออะไร
สิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์นี้ อาจจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ
1. สิ่งระบุทางภูมิศาสตร์โดยตรง (Direct Geographical Indication) บอกคือ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ๆโดยตรง ตัวอย่างเช่น ไชยา เพชรบูรณ์ เป็นต้น
2. สิ่งชี้ให้เห็นทางภูมิศาสตร์โดยอ้อม (Indirect Geographical Indication) บอกคือ เป็นสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งใช้เพื่อส่อแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นแหล่งกำเนิดหรือแหล่งผลิตของสินค้า ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ประจำอำเภอ หรือจังหวัด รูปย่าโม รูปหอไอเฟลเป็นต้น

ข้อกำหนดการคุ้มครองสิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ คืออะไร
สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มักจะเป็นสินค้าที่เลื่องลือพร้อมกับเป็นที่นิยม เนื่องด้วยมีคุณวุฒิพิเศษหรือมีประเภทเฉพาะที่เกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ อาทิเช่น สภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ตลอดจนความชำนาญความช่ำชองพร้อมกับภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ประกอบด้วย

สิ่งชี้ให้เห็นทางภูมิศาสตร์มีความแหวกแนวจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น บอกคือ ผู้เป็นเจ้าของไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ก่อกำเนิดหรือผู้ผลิตในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในสถานที่หรือแหล่งภูมิศาสตร์ พร้อมกับผู้สร้างเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้น ที่มีสิทธิกำเนิดสินค้าดังที่กล่าวมาแล้วโดยใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นได้ ผู้ผลิตคนอื่นที่อยู่นอกแหล่งภูมิศาสตร์จะไม่สามารถผลิต สินค้าโดยใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์เดียวกันมาต่อสู้ได้ สิทธิในลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนี้นักวิชาการบางท่านเรียกว่า “สิทธิชุมชน” ซึ่งไม่สามารถนำสิทธิที่ได้รับไปอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ต่อได้ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์เท่านั้นที่มีสิทธิใช้